ENG ANG CIVIL DOCTOR NGE A NIH LE KHA NU KHA.

Vawin (date 23.8.19. 12:30pm) khan kan hnathawh na ah ka thaw ahah leh awmbawr na thut maia,Civil Hospital Lunglei kan hnaih em avang in kan pan nghal a,Registration ah hming ziak in, ka thawhah thu ka nu in ahrilh a anni chuan Room no.8 ah va kal vat ru tiin min hrilh a,chu room bulah chuan mi anlo tam mai si in thlahrung takin kan luta nurse nu 1 hian ngatinge tiin minlo zawta kanu bawk chuan ka thaw hah thut thu leh ka awmbawr nat thut thu chu hrilhin lo thu lawk ru tiin min chhanga a,Abul lawkah Dr.Rinmuani antih chu athu reng doctor chuan nu pakhat hi alo en meka,chu lai pawh chuan chair a thu in thawk har kati em2 a,a en zawh ah kan hming ziahna lehkha en in ngatinge hetah inlo kal emergency ah kal ta che u ati a(ngaihno beilo zet in)kanu chuan Cilvil ah hian kanla in entir ngai siloa kankal khat sia kanla hre chiang loa hming kan ziahna ah heta kal nghal tur hian minti a atia,Doctor nu bawk chuan helai chu OPD ania duh2 a koh loh chu rawn luh theih ani hleinem miin an nghak thupa tiin min chhang a,kanu bawk chuan nia hmingziak tute khan heta kal tur hian minti a emergency ani sia ati a,tichuan Doctor nu chuan lo thu rawh ati a,emergency ah va kal ula hei hian va in jectionla ila zia loh chuan anlo buaipui angche atia(ka bp takngail pawh enlo leh ka damdoi ngeihloh zawng min zawtloa jection tura minti kha ka hrethiam lo bawk)tichuan keini nufa la kal ngailo na3 kha chuan emergency ward pawh hrelo in kan zawt leh a a awm na Dictor nu chuan min nuih sawh tak chung in Lunglei khua hi inni nange tiin min zawt a,(kanu pawh alungawi ta chiahlo) nia kan kal ngai hleinem ati ve ta bauha,chuan emergency ward chu kanva hmu a a chhungah chuan Nurse 1 leh doctor ni awm tak hi anlo awma,Kanva luta nurse nu chuan enge alo tia ,thingpui alo siama emergency ward e tilo chuan damlo ai chuan athingpui kha angaipawimawh aniang chu an ri vat2 lo tlat, kanu chuan va jection ru antia ati a,khawnge damdoi atia keini kal ngailo kan bangbo si, nurse nu chuan damdoi te rawn lei hmasa ve thin tache u alo ti leh zek a, kanu ava kal vat chuan kei kalo awma, khami ward a kan awm chhung khan abula doctor nive awm tak khan min melh chhin miah lo bawk, ka ngaihdan ani lo tan nurse nu lah a thingpui ala buaipui bawk ka thinrim ka tlan pheia kanu damdoi lei tum pack sa vek pawisa pe tur chu lei angailo kan nih2 kanni ang ka ti a, ka pawt chhuaka chuan ka nu in John Williams Hospital ah min kal pui leha Doctor a lo haw hman chiah bawk si,nurse khan ka bp te lo en nghal in ka damdoi ngeihloh neih leh neihloh min zawt nghala chuan ka kut zungpir hmawra arawn chehbeh kha ka hrelo,chuan khumah min mut tira fan min on sak nghala,doctor haw ta pawh chu call nghal in doctor chu a gas la rawn tlang nghal in a awmhmun thawmhnaw in bel ang2 in arawn tlan phei nghala a fakawm takzet ani.

Pathian khawngaihna zarah tihian eng em kani talo a,kan haw let leh chu Kan doctor nu chu mi pawn anlo sawisel ve sap2 mai hlawma.Mahse ka sawi ve duh leh ka lungawi lohna em2 chu Mi harsa ten chungkaw harsat na avang liau2 a Damdawi in tha panna tur neilo tamtak kan awm laia,nghah reng ngai te tawngkam vin tak2 min hman khum te hi awm tawh lose Civil Hospital mipui tana sawrkar siam anih na ang in damlo harsa tak2 in enkawl na tha pawh neilo te khu duat takin enkawl in bawihsawm tha se kava han duh tehlul em.Chuan hetiang Doctor leh Nurse amo tu pawh Hospital staff hrim2 hetiang tih ching hi chu kan thuneitu lam beng hi thleng se an chungah Action khauh tak a lak nise atha ka ti.

KEIMA TAWN NGEI ANI E KA HMING CHU C. LALRUATKIMA A NI E.

Doctor nu pawh khan minlo hriat sak se Nangmah i in hmangaih ang bawkin i vengte hmangaih rawh.

Ruata Chhakchhuak

About Mizo Archive

I'm the one who collect the best writings of Mizos
Aside | This entry was posted in mizo archive. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s